Säännöt

Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys Ry säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka onHelsingin kaupunki, toiminta-alue koko Suomi.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Suomen uimaloiden, uimahallien ja kylpylöiden toiminnallista ja teknistä tasoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. Järjestää jäsenilleen ja alalla toimiville henkilöille kokous-, neuvottelu ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja koti- ja ulkomaisiin kohteisiin.
2. Laatii ohjeita ja suosituksia sekä pyrkii edistämään standardointi- ja normitoimintaa.
3. Harjoittaa ja edistää alaan liittyvää tutkimus-, tiedotus ja julkaisutoimintaa.
4. Antaa lausuntoja viranomaisille, rakennuttajille, rakentajille, teknisille vastuuhenkilöille ja suunnittelijoille.
5. Toimii yhteistyössä viranomaisten ja alalla toimivien muiden yhteisöjen kanssa.
6. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä uimahalli- ja kylpylätekniikkaan työnsä tai harrastuksensa perusteella perehtynyt henkilö. Alalla toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä yhdistyksen kannatusjäseniksi. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

4. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi (5) muuta varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan korkeintaan 3 varajäsentä nimetyssä järjestyksessä. Varajäsen edustaa poissaolevaa varsinaista jäsentä täysin valtuuksin. Varajäsenillä on läsnäolo- oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun
vähintään kolme hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä tai heitä edustaneista varajäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä yhden hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

6. TILINPÄÄTÖS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toiminta- kertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena jäsenille jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä sekä päätetään varajäsenten lukumäärä ja valitaan varajäsenet korvaamisjärjestyksessä
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies, joiden toimikausi on valinnan jälkeen seuraavaksi päättyvä tilikausi
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoituksen. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.